top of page

Ծրագրի մասին

«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՀԵՆ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄԸ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ» ծրագրի նպատակն է գույքագրել, փաստաթղթավորել և պահպանել ՀՀ Սյունիքի մարզի ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, որը  տվյալ հանրության, խմբերի, առանձին անձանց կողմից որպես իրենց մշակութային ժառանգության մաս ճանաչված, կենցաղում հաստատուն տեղ զբաղեցնող բառ ու բանի, սովորույթների, ավանդույթների, պատկերացումների, գիտելիքների ու հմտությունների ամբողջությունն է։

Պահպանի՛ր և փոխանցի՛ր

Նյութեր

Հեքիաթներ

Ավանդազրույցներ

Զրույցներ

Առակներ

Զվարճապատումներ

Մանրապատումներ

Քնարական բանահյուսություն

Սգերգեր

bottom of page